Ali vas zanima obisk kmetije? Kliknite tukaj in nas kontaktirajte.

Ali vas zanima obisk kmetije?

Kliknite tukaj in nas kontaktirajte.

javni_poziv_v3

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA PODPORO DOGODKOV V LETU 2024

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (v nadaljevanju PMSNS) v okviru izvajanja projekta iz ukrepa 4 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 vabi zainteresirane k oddaji predlogov za podporo dogodkov v letu 2024.

Cilj javnega poziva je promocija lokalne, kakovostne, tradicionalne hrane na programskem območju in spodbujanje kmetijskih proizvajalcev k aktivni udeležbi na organiziranih dogodkih.

Višina sredstev za financiranje tega javnega poziva je do 50.000,00 evrov. Praviloma je znesek na posamezni dogodek omejen na 3.500,00 evrov.

1. Kako vas lahko podpremo?

A) FINANČNA PODPORA

– finančna podpora;

-oprema za prireditve (šotora, mize in klopi, barske mize in stoli, hladilniki, prikolica za pranje kozarcev, agregat);

-promocija dogodka po promocijskih kanalih PMSNS.

B) MATERIALNA PODPORA

-oprema za prireditve (šotori; mize in klopi, barske mize in stoli, hladilniki, prikolica za pranje kozarcev, agregat);

-promocija dogodka po promocijskih kanalih PMSNS.

2. Kaj pričakujemo v zameno?

-na promocijskem materialu in na prireditvi mora biti razvidno, kdo podpira dogodek;

-promocijo vzorčne kmetije na dogodku.

3. Koga podpiramo?

-predlagatelj je lahko društvo, javni zavod ali druga fizična ali pravna oseba, ki je organizator dogodka;

-vsak predlagatelj lahko predlaga en dogodek ali sklop vsebinsko povezanih dogodkov;

-dogodek mora potekati na programskem območju:

–      Občina Dobrovnik: Dobrovnik/-Dobronak in Žitkovci/-Zsitkóc,
–      Občina Hodoš: Hodoš/-Hodos in Krplivnik/-Kapornak,
–      Občina Moravske Toplice: Čikečka vas/-Csekefa, Motvarjevci/-Szentlászló, Pordašinci/-Kisfalu, Prosenjakovci/-Pártosfalva, Središče/-Szerdahely,
–      Občina Lendava: Banuta/-Bánuta, Čentiba/-Csente, Dolga vas/-Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/-Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi/-Völgyifalu, Dolnji Lakoš/-Alsólakos, Gaberje/- Gyertyános, Genterovci/-Göntérháza, Gornji Lakoš/-Felsőlakos, Kamovci/-Kámaháza, Kapca/- Kapca, Kot/-Kót, Lendava/-Lendva, Lendavske gorice/-Lendavahegy, Mostje/-Hidvég, Petišovci/-Petesháza, Pince/-Pince, Pince Marof/-Pincemajor, Radmožanci/-Radamos, Trimlini/-Hármasmalom, ter
–      Občina Šalovci: Domanjševci/-Domonkosfa.

-dogodek ali sklop dogodkov mora biti s področja kmetijske pridelave in predelave, kulinarike, promocije lokalne hrane, promocije kakovostne hrane;

-dogodek je javen in odprt za vse obiskovalce;

-pod A) še:

-dogodek mora biti izveden od objave poziva do 30. 9. 2024;

-na dogodku mora biti izvedena promocija minimalno treh kmetijskih gospodarstev;

-za isti namen (strošek) ne smete pridobiti javnih finančnih sredstev (prepoved dvojnega financiranja);

-opredeliti čemu bodo namenjena sredstva (Upravičeni stroški po tem pozivu so stroški nastali v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodka le v delu, ki pokriva področje kmetijske pridelave in predelave, kulinariko, promocijo lokalne hrane, promocijo kakovostne hrane).

4. Izbor

Vsak predlog mora izpolnjevati pogoje iz 3. točke, v nasprotnem primeru se predlog zavrne.

Predlogi pod A) bodo obravnavani po vrstnem redu glede na čas prejema vloge do porabe sredstev. Opremo za dogodke si bodo organizatorji lahko izposodili. Sredstva bodo organizatorji prejeli na transakcijski račun v 30 dneh po predložitvi zahtevka za izplačilo sredstev s popolnim poročilom o izvedenem dogodku z dokazili. Skrajni rok za oddajo poročila je 20 dni po izvedbi dogodka.

Predlogi pod B) bodo obravnavani po vrstnem redu glede na čas prejema vloge do zasedbe prostih kapacitet. Z organizatorji se sklene pogodba o podpori dogodku. Organizator mora po izvedenem dogodku predložiti poročilo v 20 dneh po izvedenem dogodku.

4.1. Vsebina predloga

Pošljite predlog na izpolnjenem prijavnem obrazu (osnovni podatki organizatorja dogodka, osnovni podatki o dogodku) z dokumentacijo:

podpora pod A)
– program načrtovanega dogodka z okvirnim datumom prireditve,
– utemeljitev, kaj bo podpora prinesla k dogodku,
– potrebna sredstva z opredelitvijo namena porabe (višino sredstev bomo določili ob pregledu predloga),
– dokazila, s katerimi dokazujete utemeljenost pod točko 3.

podpora pod B)
– opis načrtovanega dogodka z okvirnim datumom prireditve,
– utemeljitev kaj bo podpora prinesla k dogodku,
– dokazila, s katerimi dokazujete utemeljenost pod točko 3.

4.2. Postopek

Obravnava se vse predloge, ki bodo prispeli v navedenem času in bodo imeli predloženo vso zahtevano dokumentacijo. Predlagatelji bodo o izboru obveščeni v roku 5 delovnih dni od oddaje predloga. Kot odločitev o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje v podpis pogodba.

5. Rok in način oddaje predlogov

Predloge pod a) lahko oddate najkasneje do 31. 5. 2024.
Predloge pod b) lahko oddate skozi celo leto.

Predloge z dokazili pošljite po pošti ali prinesite osebno na naslov Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 7, 9220 Lendava, s pripisom NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA PODPORO DOGODKOV V LETU 2024.

6.Dodatne informacije

Več informacij lahko pridobite po elektronski pošti [email protected].

 Dušan ORBAN
Predsednik Sveta PMSNS

Prilogi:
Prilogi:
Prijavni obrazec A
Prijavni obrazec B